ساختمان‌هاي بورس در دنيا  
   
China - Shenzhen
Shenzhen Stock Exchange
England - London
London Stock Exchange
Germany - Frankfurt
Frankfurt Stock Exchange
   
Japan - Tokyo
Tokyo Stock Exchange
USA - New York
NASDAQ
USA - New York
New York Stock Exchange

کلیه حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده توسعه کالبدی است. (١٣٩١-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤