فارسی | English
 
قوانین و بخشنامه‌ها
معرفی کتاب
مقالات
جستجو در كتابخانه
موافقت نامه و شرایط عمومی قرارداد همسان
 
ماده 1
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 1 از 10
حدود خدمات مرحله اول – قسمت اول (شناسایی و بررسی اول)
مطالعات پروژه در این قسمت، براساس هدفهای پیش بینی شده در طرح جامع یا طرح مربوط در برنامه های عمرانی، به شرح زیر انجام م یشود.
-1 گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
-1-1 مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندیهای فعلی و آینده پروژه
-2-1 بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود، آثار زیست محیطی، موقعیت زمین از نظر طرح هادی یا جامع یا تفصیلی و همچنین دستورالعملهای مربوط.
-3-1 جم عآوری اطلاعات مربوط به امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی موردنیاز پروژه از قبیل راههای ارتباطی، شبک ههای آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب در وضعیت موجود و همچنین کسب اطلاع از طرحهای آینده مربوط به گسترش شبک ههای یاد شده.
-4-1 بررسی کلی در مورد وضعیت زمین شامل زمی نشناسی، زلزله و وضعیت گسلها، مکانیک خاک، آبهای زیرزمینی، نفوذپذیری زمین، دفع آبهای سطحی و سایر موارد موثر در انجام مطالعات از طریق بازدید محلی و مشاهدات عینی و جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم
تبصره: در صورتی که نتیجه مطالعات یاد شده منجر به تشخیص نامناسب بودن زمین از نظر مهندس مشاور گردد، لازم است مراتب را برای انجام آزمایشهای لازم و تصمی مگیری برای نحوه ادامه مطالعات، به کارفرما اطلاع دهد.
-5-1 مطالعه ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی محل، شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمین ههای زیر:
-1-5-1 وضعیت بادها و مشخص ههای مربوط به آن قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو:
شرح خدمات همسان مطالعه 2 از 10
-2-5-1 میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن
-3-5-1 وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن
-4-5-1 جهت قبله
-6-1 بررسی تاثیرات متقابل نتایج بررسیهای بالا بر استخوا نبندی مطالعات پروژه و همچنین کلیات طراحی.
 
ماده 2
2- بررسی و شناسای یهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
-1-2 جم عآوری اطلاعات و بررسی در مورد معماری سنتی و جدید متداول در محل
-2-2 جم عآوری اطلاعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار با زمین محل احداث پروژه و همچنین بررسی کاربری آینده زمینهای مجاور براساس اطلاعاتی که بتوان از دستگاههای مربوط دریافت کرد.
-3-2 بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب شهری موثر در زمین و ساختمانهای پروژه، و تدوین اثرات مقررات در مطالعات پروژه.
-4-2 مشخص کردن معیارها، آیین نام هها و استانداردها که در طرح معماری، محاسبات سازه و تاسیسات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
ماده 3
3 بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
-1-3 بررسی انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی محلی و پی شبینی نحوه کاربرد آنها در اجرای پروژه -2-3 جم عآوری اطلاعات مربوط به انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی غیرمحلی که در فعالیتهای ساختمانی در محل مورد استفاده قرار می گیرند و بررسی امکانات دستیابی به این نوع مصالح و در صورت لزوم، تعیین منابع آنها.
-3-3 بررسی کلی در مورد فواصل حمل مصالح ساختمانی و تاسیساتی عمده موردنیاز.
-4-3 بررسی سیستم های سازه مناسب پروژه.
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 3 از 10
-5-3 جم عآوری اطلاعات مربوط به روشهای ساخت متداول در محل و همچنین سایر روشهای ساخت دیگری که می توان در پروژه موردنظر به کار گرفت.
-6-3 بررسی وضعیت مهارتهای نیروی کار محلی و اعلا منظر نسبت به آن.
 
ماده 4
-4 بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات موردنیاز
-1-4 تعیین فهرست تجهیزات لازم برای عملکردهای موردنیاز پروژه و تعیین فضاهای مربوط برمبنای بررسی کاتالوگها و یا دریافت اطلاعات صنعتی و تولیدی.
-2-4 بررسی و مطالعه کلیات سیست مهای موردنیاز پروژه، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، ضرورتهای فنی و امکانات دستیابی به دستگا هها.
 
ماده 5
5 برنام هریزی کالبدی
-1-5 مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه به منظور دستیابی به مبانی
.4- برنام هریزی و تعیین الگوهای پایه با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب شده در بند 2 -2-5 انجام مطالعات لازم و ارائه برنامه فضایی و همچنین برنامه تفصیلی فیزیکی پروژه. در این بخش از خدمات، فضاها و سطوح لازم زیربنا، نحوه توزیع آنها در ساختمانهای مختلف، نحوه استفاده از این ساختمانها و روابط بین بخشهای مختلف پروژه تعیین شده و با نمودارهای لازم ارائه م یگردد.
-3-5 ارائه نمودارهای ارتباط ساختمانها در محوطه کلی، نحوه کاربری زمین و نحوه استقرار ساختمانها در محوطه.
-4-5 تهیه دیاگرام و روابط اجزای مختلف هر ساختمان به صورت جداگانه، به منظور مشخص کردن ارتباطات افقی و عمودی و عملکرد هر یک از قسمتها.
-5-5 مقایسه گزین هها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه یا گزین ههای برتر (با توجه به مطالعات انجام شده در زمین ههای معماری، سازه و تاسیسات).
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 4 از 10
 
ماده 6
-6 تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش
-1-6 طراحی سیمای کلی ساختمانهای پروژه و درصورت طبقاتی بودن، نشان دادن تعداد طبقات، طریق قرار گرفتن آنها، راههای ارتباط عمودی و افقی و مانند آن.
-2-6 تهیه طرح کاربری زمین، استقرار ساختمانها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پلان جانمایی.
-3-6 تهیه نقش ههای شماتیک (معرف کلیات طراحی معماری)
-4-6 پی شبینی مدت اجرای پروژه، ارائه برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی برمبنای مترمربع زیربنا برای ساختمانها و کارهای محوط هسازی، به تفکیک و نیز برای کل پروژه، با توجه به قیمت ساختمانهای مشابه.
-5-6 تهیه فهرست عکسها، نقش هها و آزمایشهای موردنیاز برای انجام مطالعات قسمت دوم مرحله اول.
-6-6 تهیه برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مهندسی در قسمت دوم، با توجه به زمان لازم برای تهیه عکسها، نقش هها و انجام آزمایشها.
-7-6 نتیج هگیری از مطالعات و بررسیهای انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش مطالعات قسمت اول در قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما و تصویب وی.
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه5 از 10
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی
مرحله اول – قسمت دوم (تهیه طرح مقدماتی)
مطالعات این قسمت براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت اول به شرح زیر انجام خواهد شد.
 
ماده 7
-1 مطالعات تکمیلی
-1-1 بازدید مجدد محل، مطالعه و بررسی کاملتری از وضعیت زمین از قبیل شیب، مسیلهای موجود، عوامل فیزیکی و هر نوع عاملی که در معماری، سازه و تاسیسات موثر خواهد بود در صورت نیاز.
-2-1 تعیین تعداد و نوع آزمایشها، حدود و مقیاس نقشه ها و عکسها و نیز خدماتی که باید طبق برنامه زمانبندی توسط کارفرما انجام شود و پیشنهاد انجام آنها.
-3-1 جم عآوری اطلاعات و آمار تکمیلی درارتباط با را هحل یا گزینه انتخاب شده در مطالعات قسمت اول.
-4-1 مطالعات تکمیلی در مورد روش ساخت و نحوه اجرای راه حل یا گزینه انتخاب شده، از طریق مقایسه جدولهای فنی و اقتصادی حاوی امکانات و محدودیتهای عملکرد ساختمانها، مصالح، نیروی انسانی (مهارتها و تخصصها) زمان اجرا، راههای دسترسی و هر نوع عامل اساسی که بتواند در مقایسه مزبور تعیین کننده باشد.
-5-1 بررسیهای تکمیلی در مورد نوع مصالح مصرفی در ساختمانها
 
ماده 8
-2 مطالعات و طراحی معماری
-1-2 مطالعه جامع تری از نیازها و توسعه آْینده پروژه با پیش بین یهای لازم در طراحی، با توجه به اثرات هزینه بری آنها، درصورت وجود توسعه در مطالعات قسمت اول.
-2-2 مطالعه کامل ارتباطات خارجی ساختمانها، محوطه و خیابان بندی پروژه و طرح مقدماتی استقرار ساختمانها، با توجه به عوارض طبیعی و ساختمانهای موجود، شبک ههای تاسیساتی، امکانات اطفای حریق و تخلیه ساختمانها و رعایت مقررات ایمنی و پناهگاه ها، راههای دسترسی به شبکه ارتباطی، جم عآوری و انتقال آبهای سطحی و زهکشی و هرگونه عوامل تعیین کننده حائز اهمیت.
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 6 از 10
-3-2 مطالعات نهایی ارتباط افقی و عمودی داخل ساختمانها، با توجه به عملکرد هر یک از فضاهای داخلی و الزامات برای استقرار، نورگیری، تراکم طبقات، سیستم های تاسیساتی، تجهیزات، مقررات ایمنی، اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان و غیره.
-4-2 طراحی معماری ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگی لازم با بخ شهای سازه، سیویل و تاسیسات.
 
ماده 9
-3 مطالعات و طراحی سازه
-1-3 مشخص کردن مبنای محاسباتی سازه ساختمانها، شامل بارگذاریها و غیره.
-2-3 تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح.
-3-3 طراحی مقدماتی سازه، شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، ضخامت دیواره های باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستونها، ضخامت دالها، محل درزهای انبساط و سایر عوامل تعیین کننده در طراحی.
 
ماده 10
-4 مطالعات و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات
-1-4 تعیین مبانی طراحی تاسیساتی پروژه، با توجه به عملکرد هر یک از ساختمانها، محاسبات جمعیتی، شرایط اقلیمی محیطی، بهر هبرداری و الزامات خاص طراحی.
-2-4 مطالعه سیست مهای مختلف تاسیساتی و برآورد کل نیازهای تاسیساتی به شرح زیر و بررسی فنی، اقتصادی هر یک و انتخاب گزینه برتر.
-1-2-4 تاسیسات بهداشتی، شامل آب سرد و گرم مصرفی، جمع آوری و دفع فاضلاب، جم عآوری و دفع آب باران، جم عآوری و دفع زباله، آتش نشانی، آبیاری، گازرسانی، تاسیسات خاص موردنیاز، مانند آب بخار و گازهایی که برای کاربردهای خاص پروژه، مورد استفاده دارند.
-2-2-4 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، شامل سیست مهای گرمایی، تعویض هوا، تهویه مطبوع، تامین و توزیع انرژی گرمایی و سرمایی.
-3-2-4 تاسیسات بر قرسانی، روشنایی و ارتباطی شامل:
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 7 از 10
- شدت روشنایی، نوع چراغها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا، برآورد میزان برق عادی و اضطراری موردنیاز پروژه و چگونگی تامین و توزیع آنها.
- سیست مهای ارتباطی و خبری، از قبیل تلفن، اعلام حریق، صوتی و غیره.
- سیست مهای ایمنی، شامل بر قگیر و اتصال زمین.
-3-4 تهیه طرح تاسیساتی
-4-4 تعیین مشخصات تجهیزات لازم و بررسی فنی – اقتصادی تجهیزات و ارائه پیشنهاد همراه با تعیین نیازهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به آن.
 
ماده 11
-5 تهیه نقش ههای مقدماتی و گزارش مطالعات شامل:
-1-5 پلان جانمایی ساختمانها و محوطه و راههای دسترسی سواره و پیاده
-2-5 پروفیل از قسمتهایی از محوطه که شیپ آنها در جاگذاری ساختمانها تعیین کننده است.
-3-5 پلان کلیه طبقات هر یک از ساختمانهای پروژه که آرایش تجهیزات در قسمتهای مهم و اساسی ساختمان، در آن منعکس شده باشد.
-4-5 پلان بام کلیه ساختمانها
-5-5 نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی
-6-5 مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای موردنیاز
-7-5 نقش ههای تفصیلی معماری مربوط به قسمتهای حایز اهمیت.
-8-5 پلان کلی سیویل محوطه، شامل خیابا نبندی، شبکه جم عآوری و دفع آبهای سطحی و زهکشی و غیره، همراه با مقاطع و جزییات لازم.
-9-5 نقش ههای مقدماتی سازه، شامل محوربندی، پلان شالود هها، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستونها، تیرها،شالود هها و موارد مانند آن.
-10-5 نقش ههای مقدماتی شبک ههای تاسیساتی، شامل پلان جانمایی دستگاهها در موتورخان ههای فرعی و اصلی، تعیین محلهای عبور سیست مهای توزیع انرژی و همچنین دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی برای قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 8 از 10
سیستمهای توزیع انرژی و پی شبینی سایر نیازهای خاص تاسیساتی که در طرح معماری و سازه تاثیرگذار است.
-11-5 مشخصات کلی مصالح مصرفی در نازک کاری، نماسازی، محوط هسازی و همچنین مشخصات دستگاههای تاسیساتی و تجهیزاتی.
-12-5 برآورد هزینه اجرای پروژه برای ساختمانها و محوطه، با توجه به مشخصات فنی ساختمانها، محوطه، تاسیسات و تجهیزات، براساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و به صورت مترمربع زیربنا و از طریق قیاس با هزینه ساختمانهای مشابه، به تفکیک و نیز برای کل پروژه.
-13-5 فهرست عکسها، نقش هها و آزمایشهای موردنیاز برای انجام مطالعات مرحله دوم.
-14-5 برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مرحله دوم، با توجه به زمان لازم برای تهیه عکسها، نقشه ها و آزمایشها.
مدارک و گزارش مربوط به مطالعات انجام شده این قسمت، در قطعهای استاندارد تهیه و به کارفرما ارائه میشود.
مرحله دوم – تهیه طرح اجرایی
مطالعات این مرحله براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت دوم مرحله اول، به شرح زیر انجام خواهد شد. مهندس مشاور براساس مطالعات انجام شده، شامل مدارک و گزارش قسمت دوم مرحله اول، گزارش مکانیک خاک، نقشه های توپوگرافی زمین و یا هرگونه مطالعات تکمیلی و یا هماهنگیهای لازم بین قسمتهای مختلف طرح معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات، خدمات این مرحله را انجام می دهد. در این مرحله چنانچه انجام مطالعات تکمیلی در مورد نقشه بّرداری و آزمایش ها ضرورت داشته باشد، با پیشنهاد مشاور و تایید کارفرما انجام خواهد شد.
 
ماده 12
-1 انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی
-1-1 پی شبینی وضعیت توسعه طرح در صورت پیش بینی در گزارش مرحله اول، در محاسبات و نقشه های اجرایی
و همچنین ساخت آن در مراحل بعد.
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 9 از 10
-2-1 محاسبات فنی موردنیاز برای کارهای معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانها و محوطه و تهیه نقش ههای اجرایی به طور کامل، با انتخاب مقیاس مناسب، به صورتی که برای نشان دادن کلیه قسمتها و اجزای طرح، هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد و حاوی کلیه اطلاعات، محوربندیها، اندازه و کد گذاریهای لازم و مشخصات مربوط از جمله موارد زیر باشد، انجام خواهد شد.
-1-2-1 ابعاد، محل و مختصات کلیه سوراخهای تاثیرگذار بر کارهای معماری و سازه، شفتها، کانالها، سقفها و کفهای کاذب و همچینین کلیه اجزای ساز های و تاسیساتی، باید با مطالعه و هماهنگی کامل در نقش ههای معماری ،سازه و تاسیساتی و تجهیزاتی برحسب مورد ترسیم شود.
-2-2-1 جزییات اجرایی کارهای معماری، سازه و تاسیسات.
-3-2-1 جدولهای نازک کاری برای کلیه قسمتهای داخلی ساختمانها، با مشخص کردن فضای مربوط به آن و مشخصات ناز ک کاری.
-4-2-1 مختصات و ترازبندی شبک ه گذرهای سوار هرو، دفع آبهای سطحی، مقاطع طولی و عرضی گذرهای سوار هرو و جزییات تاسیسات زیربنایی و ابنیه در کارهای محوطه.
-5-2-1 جدولهای میلگرد و انواع پروفیلهای فولادی مصرفی در سازه، حاوی شکل، تعداد، اندازه و سایر اطلاعات لازم.
-6-2-1 مشخصات دستگاههای برقی و مکانیکی و جزییات مربوط به آن، همراه با دیاگرامها و نمودارها و جدولهای لازم، از قبیل فلودیاگرام، جدول لوازم کنترل، رایزردیاگرام و یا نقشه ایزومتریک سیستمها و غیره برحسب نوع نیازهای پروژه.
 
ماده 13
-2 تهیه مشخصات فنی
-1-2 مشخصات فنی عمومی که رعایت آن در اجرای پروژه ضروری است، به صورت موضوع، شماره و تاریخ صدور مرجع صادرکننده آن تعیین می شود.
-2-2 مشخصات فنی خصوصی که برای اجرای پروژه موردنیاز باشد در نقش هها یا دفترچه مشخصات فنی درج می گردد.
قرارداد همسان کارهاي معماري - پيوست شماره دو : شرح خدمات همسان مطالعه 10 از 10
 
ماده 14
-3 تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات تهیه متره مقادیر کارهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول برآورد هزینه اجرای کارهای مختلف، برحسب ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات، به تفکیک ساختمانهای مختلف و محوط هسازی، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه، با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط.
 
ماده 15
-4 تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار تهیه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار، با درنظر گرفتن مدت معقول و متناسب برای اجرای فعالیتهای مختلف پروژه، با توجه به امکانات اعتباری و تدارک مصالح و ماشی نآلات.
 
ماده 16
-5 تهیه شناسنامه پروژه
این شناسنامه دربرگیرنده شرح پروژه، خلاص های از اطلاعات و آمار گردآوری شده که در طرحها مورد استفاده قرار گرفته است، مشخصات اصلی پروژه از جمله سطوح زیربنا و محوطه، هزینه اجرایی عملیات، برآورد قیمت واحد سطح ساختمانها و محوطه، روش اجرا، تغییرات احتمالی نسبت به اطلاعات مرحله اول و همچنین توجیه تغییرات اعمال شده و غیره م یباشد.
 
ماده 17
-6 ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم به شرح زیر:
-1-6 شناسنامه پروژه.
-2-6 دفترچه محاسبات فنی، همراه با نتایج گزارشهای مطالعات زلزله، زمی نشناسی، ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و مانند آن (یک نسخه)
-3-6 دفترچه ریز متره مقادیر (یک نسخه)
( -4-6 مشخصات فنی (به شرح بند 2
-5-6 فرم پیمان، شرایط عمومی پیمان، دعو تنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، ضمانت نام هها، تعهدنامه ها، برگ پیشنهاد قیمت، طبق آخرین نمونه مصوب (یک نسخه)
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (۱۳۸۸-۱۴۰۲)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت