فارسی | English
 
Science & Research Towns and Parks
Official Buildings
Residential Complexeses
Hotel & Residential Complexes
Researches
Detail Characteristics
Project Title: طراحی شهری و آماده سازی اراضی آبشار مشهد
Employer:شرکت توس گستر مشهد
Project Type:مدیریت طرح
Time Zone:84 - 87
About Project:
انجام خدمات مدیریت برای تهیه طرح تفصیلی و طراحی شهری و آماده سازی حدود 70 هکتار اراضی آبشار مشهد با هدف انبوه سازی مسکن و در نظر گرفتن کاربریهای عمومی شهری مانند فضاهای آموزشی و خدماتی و غیره
 
 
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir