فارسی | English
 
Science & Research Towns and Parks
Official Buildings
Residential Complexeses
Hotel & Residential Complexes
Researches
Detail Characteristics
Project Title: سند راهبردی بهسازی و تجدید حیات بافتهای فرسوده شهری
Employer:شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
Project Type:پژوهشی
Time Zone:1388 الي 1389
About Project:
نواحی قدیمی شهرها که دچار افول اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شده اند، " نواحی نابسامان شهری " ناميده مي شوند. مطالعات انجام شده توسط سازمان عمران و بهسازی شهری در 335 شهر کشور گویای آن است که مساحت اين نواحي بر اساس سه معیار کالبدی مصوب شواریعالی شهرسازی و معماری، یعنی نفوذ ناپذیری، عدم استحکام ساختمانها و ریزدانگی بافت شهری، با احتساب سکونتگاههای غیر رسمی در داخل محدوده شهرها نزدیک به 110 هزار هکتار است. این نواحی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی جدی مواجهند. بدین معنی که:
 
 
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir