فارسی | English
 
Introducing the Books
Articles
Search in Library
Detail Information of Book
Book Title:
آمایش سرزمین - تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران

Author:
فیروز توفیق

Translater:


Publisher:
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

Date of Publication:
1384

Price:
55000 Rls

Introducing the Book:
آمايش سرزمين كه تلفيقي از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعه شناسي است شامل اقدامات ساماندهي و نظام بخشي به فضاي طبيعي – اجتماعي – اقتصادي ملي يا محلي است كه بر اساس تدوين اصلي ترين جهت گيري توسعه بلندمدت كشور در يك نگاه از بالا به توسعه ملي و تعيين بازتاب ها، امكانات و قابليت ها و موانع و تنگناها و تلفيق دو فرآيند فوق در برخورد با بخش هاي اقتصادي و هماهنگي بين بخشي و منطقه اي مي باشد. رويكرد آمايش سرزمين در همه ابعاد مكمل و برطرف كننده نارسايي هايي است كه با قابليت ايجاد زمينه تعامل ميان سه عنصر انسان، فضا، فعاليت و ارائه چيدمان منطقي فعاليت ها در عرصه سرزمين مي بايست در مراحل تدوين برنامه هاي توسعه و اجراي آنها (بلندمدت،‌ميان مدت، كوتاه مدت) به عنوان نگاه غالب و سند بالادست عمل نمايد و آمايش سرزمين در كنار برنامه ريزي اقتصادي، ضمن تكميل و اعتلاي نظام برنامه ريزي كشور مي تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات و كمبودهاي مطرح شده باشد.
  
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir