فارسی | English
 
Introducing the Books
Articles
Search in Library
Detail Information of Book
Book Title:
مجموعه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

Author:
دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

Translater:
-

Publisher:
دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

Date of Publication:
1383

Price:
0 Rls

Introducing the Book:
با تصويب قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1351 وظايفي به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شد از آن جمله تصويب طرحهاي توسعه شهري (جامع سرزمين، منطقه اي، شهري) و اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح در مورد سياست كلي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري و تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار داده شد. بطور كلي هر آنچه كه به نوع استفاده از بنا، شكل و ابعاد آن و چگونگي و جاي استقرار آن و محل مناسب آن در شهر ارتباط دارد موضوع ضوابط و مقررات شهرسازي است كه مي بايست به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد .
  
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir