فارسی | English
 
آدرس، تلفن و نمابر
پست الکترونیک
فرم ارتباط با ما

پژوهشکده توسعه كالبدي:
Info@toskal.irمرکز رشد معماری و ساختمان:
Roshd@toskal.irاعضای هیأت اجرایی (هیأت مدیره) پژوهشکده:
مهندس طباطبايي (رييس پژوهشكده):
Tabatabaie@toskal.ir
مهندس هاشمي (رييس هيات امناء):
Hashemi@toskal.ir
مهندس اميري (عضو هيات امناء):
Amiri@toskal.ir


  

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (١٣٩٦-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت